Obowiązki informacyjne z art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa o wyrobach zawierających azbest - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Naliczanie i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Dokonanie wpisy, zmiany lub wykreślenia z rejestru działalności regulowanej - wyświetl

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Wydawanie decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów - wyświetl