Likwidacja działalności gospodarczej

 

Likwidacja działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w dowolnym terminie, informacja ta jednak powinna odpowiadać stanowi faktycznemu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (do kwietnia 2018 r. należało to zrobić do 7 dni od zakończenia działalności).

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

Wnioski są dostępne na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

W przypadku Gminy Zagórów wniosek składa się w pokoju nr 10 w budynku C.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o wykreślenie wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna                                                                                              

Ustawa z 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 poz.647 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki. Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.