Wydawanie zaświadczeń uprawniających podatnika podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych

Wydawanie zaświadczeń uprawniających podatnika podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych
Podstawa prawna:
Art. 217, § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 40d, ust. 1 i e, ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zmianami/. Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie podatnika podatku rolnego. Zgodnie z art. 40d, ust. 1 i e, banki spółdzielcze wydają bony paliwowe na okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza, na podstawie zaświadczenia, zwanego dalej "zaświadczeniem", wydanego przez wójta lub burmistrza /prezydenta miasta/, podatnikowi podatku rolnego. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Ponadto należy podać dane dotyczące ciągnika rolniczego, którego składający wniosek jest właścicielem (i który posiada) tj.  rodzaj, markę, datę nabycia, nr podwozia lub nadwozia, numer silnika ciągnika  .
 
II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy -  pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia z powodu, gdy wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku rolnego lub posiada zaległości w podatku rolnym, przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 
VI. ZAŁĄCZNIKI:
 
Druki do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych.