Zwolnienie z podatku z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego / z tytułu powiekszenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Zwolnienie w podatku z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego / z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
Podstawa prawna:
Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat. Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu Własności Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. W trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,
Załączniki:

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat  - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
VI. UWAGI:
 
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.