Zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych ,łąk oraz pastwisk objętych melioracją

Zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych, łąk oraz pastwisk objętych melioracją
Podstawa prawna:
Art. 12, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 3 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o zastosowanie zwolnienia.
Załączniki:

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 
VI. UWAGI:
 
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.