Umorzenie postępowania podatkowego

Umorzenie postępowania podatkowego
Podstawa prawna:
Art. 208 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 208, gdy postępowanie podatkowe z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe podlega umorzeniu.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o umorzenie postępowania podatkowego .

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
W przypadku odmowy podjęcia zawieszonego postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie.
 
VI. UWAGI:
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.