Ulga w podatku z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej

Ulga w podatku z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej
Podstawa prawna:
Art. 13, ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 13a ustawy o podatku rolnym - przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych
prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60%. Natomiast przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych wyżej, które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40%. Przedmiotowe ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej.

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
VI. UWAGI:
 
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.