Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej

Ulga w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej
Podstawa prawna:
Art. 13c, ust. 1-3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 13c ustawy o podatku rolnym - w razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żniwnym lub martwym albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym. Przy przyznawaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu klęski żywiołowej.

 

II. OPŁATY:
 
Wolne od opłaty.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
VI. UWAGI:
 
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.