Uchylenie/zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Uchylenie/zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
Podstawa prawna:
Art. 254, § 1 i 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 254 Ordynacji podatkowej - decyzja ostateczna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres może być zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli po jej doręczeniu nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych, mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania, a skutki wystąpienia tych okoliczności, zostały uregulowane w przepisach prawa podatkowego, obowiązujących w dniu wydania decyzji. Zmiana decyzji  ostatecznej może dotyczyć tylko okresu, za który ustalono wysokość zobowiązania podatkowego. W/w przepis odnosi się do sytuacji, kiedy w ciągu roku podatkowego nastąpiły zmiany powodujące powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Obowiązkiem podatnika jest złożenie organowi gminy pisemnej informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, a także obowiązku organu podatkowego gminy do dokonania zmian decyzji ustalającej dany podatek.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Pisemna informacja o zmianie okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie wysokości zobowiązania złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności:
Załączniki:

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa nie występuje.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
VI. UWAGI:
 
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.