Ogłoszenie w sprawie działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie  informujemy, że w dniu 1 lipca wchodzą w życie przepisy rozdziału  3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej /art. 23 - 39/ które regulują zasady działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
W CEIDG od 1 lipca 2011 roku będą rejestrowane osoby fizyczne.
 
Według aktualnych zapisów ustawy wniosek elektroniczny musi być opatrzony aktualnym
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 podpisem elektronicznym.
---------------------------------
 
Zmienione przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakładają, że wniosek o wpis będzie mógł być złożony również z wykorzystaniem zaufanego profilu ePUAP bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.
Profil zaufany to bezpłatna forma podpisu elektronicznego dla osoby fizycznej.
Profil zaufany otrzyma osoba która:
o    zaloguje się i zarejestruje na stronie www.epuap.gov.pl
o    złoży wniosek elektroniczny o profil zaufany na stronę ePUAP,
o    uda się do punktu autoryzacji i osobiście potwierdzi swoje dane osobowe.
Jeśli nie zrobi tego w ciągu 14 dni od daty przesłania wniosku, wniosek będzie uważany za wycofany.
Punktami potwierdzeń będą:
o    oddziały ZUS,
o    urzędy skarbowe,
o    urzędy wojewódzkie,
o    konsulaty,
o    inne punkty wymienione w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w tym gmina.
 
System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email.  Jeśli wniosek będzie niepoprawny CEIDG wyśle drogą elektroniczną informację o przyczynach niepoprawności.
Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG.
 
Oprócz możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie CEIDG oraz w BIP Ministra Gospodarki wniosek będzie można złożyć w formie papierowej w dowolnie wybranej gminie.
Dane z wniosku papierowego zostaną przekształcone na formę elektroniczną i przesłane do CEIDG.
 
Z dniem przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej burmistrz przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy którego wpis przeniesiono.
 
Szczegółowych informacji proszę zasięgać na stronie CEIDG lub Ministra Gospodarki,
www.mg.gov.pl  lub ceidg.info.pl