Zarządzanie kryzysowe

Informacja na temat zarządzania kryzysowego

 

Zarządzanie Kryzysowe


Kompetencje i zadania

 


Stanowisko ds. obywatelskich Urzędu Miejskiego w Zagórowie prowadzi sprawy planowania, organizacji oraz koordynacji w zakresie przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, niemilitarnych przygotowań obronnych, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Koordynuje także niemilitarne przygotowania obronne na terenie Gminy Zagórów, oraz współpracuje w tym zakresie z właściwą komórką organizacyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.