Podatki i opłaty

Wydawanie zaświadczeń uprawniających podatnika podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych

Wydawanie zaświadczeń uprawniających podatnika podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych
Podstawa prawna:
Art. 217, § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 40d, ust. 1 i e, ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zmianami/. Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie podatnika podatku rolnego. Zgodnie z art. 40d, ust. 1 i e, banki spółdzielcze wydają bony paliwowe na okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza, na podstawie zaświadczenia, zwanego dalej "zaświadczeniem", wydanego przez wójta lub burmistrza /prezydenta miasta/, podatnikowi podatku rolnego. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Uzasadniony wniosek wydanie zaświadczenia. Wniosek powinien zawierać m. in.:
    • dane składającego wniosek,
    • adres,
    • nr NIP lub PESEL,
    • rodzaj dokumentu (stwierdzającego tożsamość podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną) - jego serii, numeru wydania, daty wydania oraz nazwy organu, który wydał dokument. 
Ponadto należy podać dane dotyczące ciągnika rolniczego, którego składający wniosek jest właścicielem (i który posiada) tj.  rodzaj, markę, datę nabycia, nr podwozia lub nadwozia, numer silnika ciągnika  .
 
II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
  • wolne od opłaty skarbowej .

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy -  pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia z powodu, gdy wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku rolnego lub posiada zaległości w podatku rolnym, przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 
VI. ZAŁĄCZNIKI:
 
Druki do pobrania: