Podatki i opłaty

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego
Podstawa prawna:
Art. 240-246 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Przepis art. 240, § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
  • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe,   
  • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
  • decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132,
  • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
  • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzje,
  • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
  • decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o wznowienie postępowania podatkowego.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł
  • za każdy załącznik - 0,50 zł.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
 
VI. UWAGI:
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.