Podatki i opłaty

Wszczęcie postępowania podatkowego

Wszczęcie postępowania podatkowego
Podstawa prawna:
Art. 165-171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Przepis art. 165 Ordynacji podatkowej stanowi, że postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, tzn. z inicjatywy organu podatkowego. W przypadku żądania strony, datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o wszczęcie postępowania podatkowego wraz ze wskazaniem osoby, od której pochodzi .

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik -0,50 zł.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Nie przysługuje. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.