Podatki i opłaty

Wstrzymanie wykonania decyzji w związku z wniesieniem odwołania.

Wstrzymanie wykonania decyzji w związku z wniesieniem odwołania
Podstawa prawna:
Art. 224 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 224 Ordynacji podatkowej wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania. Jednak ze względu na szczególnie ważny interes strony, organ podatkowy może na wniosek strony postanowić o wstrzymaniu wykonania decyzji w całości lub w części.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek zawieszenie postępowania podatkowego.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
VI. UWAGI:
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.