Podatki i opłaty

Uzupełnienie decyzji organu podatkowego

Uzupełnienie decyzji organu podatkowego
Podstawa prawna:
Art. 213, § 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 213, § 1-2 Ordynacji podatkowej - strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji żądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o sprostowanie / uzupełnienie decyzji/.

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy -  pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
VI. UWAGI:
 
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.