Podatki i opłaty

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Podstawa prawna:
Art. 13, ust. 1-4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  z 1993 r., Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
  1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
  2. zakup i zainstalowanie:
  • deszczowni,
  • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę,
  • urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej. 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

 

II. OPŁATY:
 
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik - 0,50 zł .

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Podatkowy - pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
VI. UWAGI:
 
Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.