Podatki i opłaty

Przywrócenie terminu

Przywrócenie terminu
Podstawa prawna:
 
Art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 162 Ordynacji podatkowej w razie uchybienia terminu należy go przywrócić, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy - wniosek o przywrócenie terminu zostanie wniesiony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, jednocześnie z wniesieniem wniosku dopełniono czynności, dla której był określony termin.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Uzasadniony wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego.

 

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek - 5,00 zł.
  • za każdy załącznik -0,50 zł .

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Miesiąc.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat podatkowy -  pok. nr 3.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.