Gospodarka mieszkaniowa

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 . o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz. 734, zmiana: Dz.U.z 2002 r. Nr 216, poz. 1826). Rozporządzenie RM z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 31.12.2001r. Nr 156, poz. 1817).
 
Art.2.
 
1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:
 
   1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 
   2) członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 
   3) osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 
   4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki zwiazane  z jego    
   zajmowaniem,
 
   5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego , oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust. 1.
 
Art 3.
 
1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust 8.
 
3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatku dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
 
Art. 6.
 
1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3 - 6 , przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek w wysokości:
 
   1) 15 % dochodów gospodatsrwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 
   2) 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
 
   3) 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.
 
2. Jeżeli średni miesięczny dochód , o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich  wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w art. 3 ust. 1 , wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
 
   1) 20 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 
   2) 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie  2 - 4 osobowym,
 
   3) 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
 
3. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 
4. Wydatkami , o których mowa w ust. 3, są:
 
   1) czynsz,
 
   2) opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 
   3) opłaty eksploatacyjne w spóldzielni mieszkaniowej,
 
   4) zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomości wspólną ,
 
   5) świadczenia związane z eksploatacją domu nednorodzinnego,
 
   6) inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów.
 
5. Wysokość wydatków do celów obliczania dodatku mieszkaniowego , w wypadku czynszu wolnego, w tym za podnajem lokalu mieszkalnego  uiszczanego osobie fizycznej, przyjmuje się  , z zastrzeżeniem ust. 6, według umów.
 
6. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
 
   1) wydatki, które w wypadku najmu kolalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości  
   czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 
   2) opłaty poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym  gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego 
   zasobu.
 
 7. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ruczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
 
8. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1,  a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego , należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 
9. Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni , dodatek mieszkaniowy ustala się w wysokości różnicy między wydatkami ponoszonymi za ten lokal a odpowiednią kwotą wymienioną  w ust. 1 pkt 1 - 3 lub w ust. 2 pkt 1 - 3.
 
10. Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem , o którym mowa w ust. 7, nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających  na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywenj powierzchni.
 
Art. 8.
 
1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiacaz góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt, o którym mowa w art. 6 ust 7.
 
2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
 
3. Zarządca domu lub osoba, o której mowa w ust. 1, zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.
 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Wniosek.
2. Do wniosku należy dołączyć:
  • deklarację,
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - brutto, po odliczeniu kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i renotowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, osoby pobierające emerytury lub renty - decyzje z ZUS, osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - historie bezrobotnego,
  • dokument potwierdzający prawo zamieszkiwania w lokalu - właściciele domów jednorodzinnych tj. akt własności, dokument najmu, przydziału mieszkania ,
  • zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy o powierzchni użytkowej mieszkania,
  • dowody potwierdzające ponoszone koszty tj. opłaty za wodę, ścieki, śmieci, rachunek za światło.

II. OPŁATY:

Bez opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni od daty złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko pracy d/s gospodarki mieszkaniowej - pok. nr 10.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Zagórowa.

 VI. ZAŁĄCZNIKI:

Druki do pobrania:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.doc

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

deklaracja o wysokości dochodów.doc

deklaracja o wysokości dochodów.pdf

Oświadczenie o zarobkach.doc

Oświadczenie o zarobkach.pdf

oświadczenie.doc

oświadczenie.pdf