Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ CZY FIGURUJESZ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy).

SPRAWDŹ PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej .

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU - pobierz

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu -
w terminie 7 dni OD DNIA ZAISTNIENIA ZMIANY danych.

Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany) -dotyczy przedsiębiorców figurujących w CEIDG,
  • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
  • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

W przypadku Gminy Zagórów wniosek składa się w pokoju nr 10, wejście C.

Opłaty

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczejjest  zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 poz.647 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

AKTUALNOŚĆ WPISU PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCEGO W CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.