Działalność gospodarcza

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

Podstawa prawna:
 
Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231) z późn. zm. w związku z uchwałą Nr XXV/144/2002 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21.02.2002r. w sprawie ustalenia  punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa /  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży , Uchwała  Nr XXI/127/93 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5.07.2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, oraz uchwałą Nr IV/23/2003 z dn. 21 lutego 2003r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną/gastronomiczną napojów alkoholowych.
2. Do wniosku należy dołączyć:
-    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców,
-    tytuł prawny lokalu, w którym będzie sprzedaż napojów alkoholowych,
-    decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
II. OPŁATY:
 
Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
 
1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie:
 
   - 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
   - 525 zł. na sprzedaż napojów zawierającyh powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   - 2100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
2. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym   roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 
   - 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłata w wysokości 1,4 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   - 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - opłata w wysokości 1,4   % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   - 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłata w wysokości 2,7 % ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
 
  • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt 2 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt 1.
  • Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty, o której mowa wyżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko d/s działalności gospodarczej - pok. nr 5.
 
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Odwołanie wnosi się w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
VI. UWAGI
Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dokumentu tożsamości) lub przez pełnomocnika. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
VII. ZAŁĄCZNIKI:
 
Druki do pobrania