Budownictwo i Ochrona Środowiska

Uzyskanie decyzji na wycinanie drzew i krzewów.

 
 
Podstawa prawna:
 
Art. 83 ust. 1 i 3, art. 86 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 z 2009 r. poz. 1220 ze zm.) . oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów.
2. Opinia Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, jeżeli drzewa lub krzewy  rosną na terenie Parku.
 
II. OPŁATY
 
Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 ze zm. - załącznik do ustawy część III pkt 44 kolumna 4 pkt 6 ).
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Referat Inwestycyjno-Komunalny  - pokój Nr 9.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Zagórowa.
 
VI. UWAGI
 
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
Obowiązki informacyjne z art. 13 RODO  - pobierz
 
Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
  
Ważna informacja o pielęgnacji zieleni
 
Informujemy, że zostały wprowadzone zmiany do ustawy o ochronie przyrody dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami, ponieważ wpłyną one w dużym stopniu na zasady pielęgnacji zieleni. Zmiany zaznaczone są pogrubionym tekstem i podkreślone.
W związku z ogłoszeniem dnia 05.07.2010r. ustawy z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw informujemy , że dokonano zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm./ dot. ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
 
OCHRONA TERENÓW ZIELENI I ZADRZEWIEŃ
 
Aktualny Art. 82 ustawy : dodany ust. 1 a:
 
Ust. 1. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
 
Ust. 1 a. Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie
1) usuwanie gałęzi obumarłych , nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.;
Ust. 2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.
Ust. 3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 2, a także warunki ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.
 
Aktualny Art. 83 ustawy: zmieniony ust. 1, dodane : ust. 2a - 2c, w ust. 4 dodany pkt. 8, w ust. 6 zmieniony pkt. 4 :
 
Ust. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 2a , po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Ust. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Ust. 2a. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Ust. 2b. Niewyrażenie stanowiska w  terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia o którym mowa w ust. 2a, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
Ust. 2c. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.
 
Ust. 3. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Ust. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzew,
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic  
    nieruchomości i obiektów  budowlanych istniejących lub budowanych na tej 
    nieruchomości.
Ust. 5. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Ust. 6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6) (uchylony);
7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  tj. 20 lipca 2010r.
 
Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą zgodnie z nowymi przepisami.