Budownictwo i Ochrona Środowiska

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 
Ustalenie warunków zabudowy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu z załącznikami.
2. Dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy ewidencyjnej zawierające granice terenu objętego wnioskiem i najbliższe otoczenie tego terenu, dane dotyczące funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, informacja dotycząca zaopatrzenia w wodę, energię i sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i mogących pogorszyć stan środowiska ocena oddziaływania na środowisko.
II. OPŁATY:
1. za wniosek - 5,00 zł
2.  za każdy załącznik - 0,50 zt
  3. za wydanie decyzji w przypadku:
-    od budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonego na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 190,00 zł,
-    od budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych - 228,00 zł.
-    od zespołu garaży - 152,00 zł.
-    od budynków gospodarczych i garaży - 38,00 zł.
-    ponadlokalnych inwestycji liniowych - 190,00 zł.
-    budynki mieszkalne zwolnione z opłaty skarbowej.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 2 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych 3 miesięcy.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycyjno-Komunalny- pok. nr 8 i pok. nr 9
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Zagórowa.
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
VII. ZAŁĄCZNIKI:
Druki do pobrania:
Obowiązki informacyjne z art. 13 RODO - pobierz