Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

Informacja o wynikach naboru

 

na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu

 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

 

Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz.1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie, została wybrana

 

Pani Katarzyna Rzepczak zam. Wrąbczyn Górski

 

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Rzepczak spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe.

W wyniku przeprowadzonego testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała najwyższą liczbę punktów. Dotychczasowa praca Pani Katarzyny Rzepczak pozwala sądzić, iż kandydatka w pełni wywiąże się z powierzonych obowiązków przypisanych do stanowiska, na które był prowadzony nabór.

 

 

 

                                                                                            Burmistrz Gminy Zagórów

                                                                                               /-/ Roman Kulterman

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko