Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2021r.

KA.524.1.2021

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy w 2021r.

 

Burmistrz Gminy Zagórów podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 08.01.2021 roku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r. w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

 

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość

przyznanych

środków

publicznych

Liczba uzyskanych punktów

Propagowanie piłki nożnej wśród młodzieży Gminy Zagórów

Zagórowski Klub Sportowy „ORŁY” Zagórów

68.000,00 zł

40 pkt

Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Zagórowie

Uczniowski Klub Sportowy „ZAGÓROWIANKA”

7.000,00zł

39 pkt

 

Zagórów, dnia 10.02.2021r.

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Gminy Zagórów

                                                                                             /-/ Roman Kulterman

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko