Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania kandydatów na Ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2012 - 2015

OGŁOSZENIE
w sprawie zgłaszania kandydatów na Ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy
na kadencję 2012 - 2015
 
 
Zgodnie z zapotrzebowaniem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie  Rada Miejska Zagórowa wybierać będzie jedną  osobę do Sądu Rejonowego w Słupcy.
Kandydatów  należy zgłaszać  najpóźniej do 30 czerwca 2011r. do godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Zagórowie pokój nr 104., natomiast wyboru ławnika  dokona Rada Miejska najpóźniej do końca października br.
Kandydatów na ławnika mogą zgłaszać:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
  przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
  terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia, które wpłyną do rady gminy wymienionym terminie 30 czerwca 2011r. pozostaną bez dalszego biegu, czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone.
 
Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest  nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończyła 30 lat,
4/ jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
    co najmniej od roku,
5/ nie przekroczyła 70 lat,
6/ jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikiem nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
    sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
    przestępców i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci radcowscy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej,
8/ radni gminy, powiatu, województwa.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 
1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2/ oświadczenie  kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3/ oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
    że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, ,wystawione przez lekarza podstawowej opieki
    zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
    środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
    ławnika,
5/ dwa zdjęcia  zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
    osobistego.
 
Do zgłoszenia  kandydata na ławnika dokonanego na karcie  zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą  imię /imiona/, nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Koszt opłat  za wydanie  informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Druki zgłoszeń kandydatów na ławnika będą udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości    (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady -powszechne/) i w Urzędzie Miejskim w Zagórowie - pokój 104.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko