Aktualności

Informacja w sprawie stypendium

I N F O R M A C J A
 
Dla osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2011/2012
 
 
Urząd Miejski w Zagórowie uprzejmie informuje, że decyzje w sprawie przyznania stypendium  szkolnego  zostaną  wydane  po otrzymaniu  środków  z  Narodowego Programu  Stypendialnego  na  stypendia i zasiłki  szkolne,  jednak nie później niż
do miesiąca od daty wpływu środków do budżetu Gminy.
                                                                                                                                                                    SEKRETARZ GMINY
                                                                   /-/ Alina Kmieć
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zagórów oraz Osiedla Zagórów.
w sprawie realizacji projektu pt. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług"
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gm. Zagórów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko