Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r. rozporzadzenie_swiadczenia_rodzinne.rtf
 
Załączniki do rozporządzenia
1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 
2. Wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 
3. Wzór oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne
 
4. Wzór oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 
5. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 
6. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 
7. Wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego