Inne informacje

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

Burmistrz Gminy Zagórów
Ogłasza konkursy  na stanowisko dyrektora:
 
1. Gimnazjum im Królowej Jadwigi w Zagórowie
    ul. Plac Szkolny 1, 62-410 Zagórów.
2. Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
    ul. Plac Szkolny 1, 62-410 Zagórów.
3. Szkoły Podstawowej w Łukomiu
    62-410 Zagórów.
4. Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Trąbczynie
    62-410 Zagórów.
5. Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
    ul. Pyzdrska 7, 62-410 Zagórów.
 
 
               Do konkursu  mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w 
   rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie
   wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
   stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
   publicznych placówek ( Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436 ),tj:
 
I. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły  i  publicznego przedszkola może zajmować
  nauczyciel minowany lub dyplomowany, który:
1.  ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne
     oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
     przedszkolu;
2.  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
     kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w 
      sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3.    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
      lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał:
- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
   czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.36a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie i oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5.   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku  
      kierowniczym;
6.   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia
     1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)a w przypadku
      nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z 
      dnia 27 lipca 2005r.- Prawo szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164,poz. 1365, z późn
      .zm),  oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
     przestępstwo skarbowe;
 
8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
    publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1,pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.      odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz.U.z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
 
II. W przypadku osoby nie będącej,  nauczycielem:
 
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg  ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2.  ukończyła studia magisterskie;
  3.  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
  6. spełnia wymagania określone w pkt I ppkt 2, 5, 7, i 9.
 
 
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
1.    Uzasadnienie przystąpienia  do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły  lub publicznego przedszkola ;
2.    Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata
3.    Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
4.    Oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  pkt I  ppkt 3
5.    Oryginałów lub poświadczonych  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie  wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. 
6.    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;
7.    Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
8.    Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.)lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2003r. Nr 15, poz.148,z późn. zm.).
10.  Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy  z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425, z późn.zm.) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
11.  Oryginału lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
12.  Oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
13.  Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.) lub art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U.Nr164,poz.1365, z późn.zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14.  Oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
15.   Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
     ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na   
     stanowisko dyrektora.
 
IV.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i 
        dopiskiem " Konkurs’’
         1. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
         2. Szkoła Podstawowa w Zagórowie
         3. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Trąbczynie
         4. Szkoła Podstawowa w Łukomiu
         5. Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie
            w terminie 14 dni od dnia ukazania  się ogłoszenia , tj. do dnia 20 maja 2011r.
           do godz.14ºº na  adres:
 
        Urząd Miejski w Zagórowie
        ul. Kościelna 4
        62-410 Zagórów
        pokój Nr 107
        Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
        Zagórów.
 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania  konkursowego  kandydaci zostaną    
 powiadomieni indywidualnie.
 
                                                                                             
                                                                                                      
                                                                                                 Burmistrz Gminy Zagórów
 
                                                                                                    /-/ Wiesław Radniecki